+48 22 59 00 730

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Zmiana zasad realizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z dnia 2 grudnia 2020 r.

Minister Edukacji i Nauki podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Wprowadzono zmiany w realizacji praktyk zawodowych.

Na zdjęciu podręczniki szkolne, kolorowe kredki i klocki z literami.

Nauczycielskie praktyki zawodowe

Zgodnie ze standardem kształcenia nauczycieli praktyki zawodowe na studiach oraz na studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty. Praktyki te nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ponieważ do kształcenia standaryzowanego nie mają zastosowania ogólne zasady odbywania praktyk zawodowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Uelastycznienie wymagań dot. praktyk

Obecnie ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce i czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, realizacja praktyk zawodowych jest utrudniona lub wręcz niemożliwa. Niezbędne stało się  uelastycznienie w roku akademickim 2020/2021 wymagań dotyczących praktyk. Umożliwi to płynność procesu kształcenia i ukończenie studiów/studiów podyplomowych w zakładanym terminie. Należy pamiętać, że zaliczenie praktyk jest jednym z warunków ukończenia tych studiów.

Zmiany w realizacji praktyk zawodowych

W nowelizacji dodano przepis epizodyczny umożliwiający realizację praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021:

  1. w podmiocie prowadzącym kształcenie – w takim przypadku praktyki będą przygotowywane i organizowane przez ten podmiot i mogą odbywać się w formie ćwiczeń praktycznych, symulacji lekcji lub zajęć, właściwych dla przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty, także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  2. przez udział studenta lub uczestnika studiów podyplomowych w prowadzeniu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lekcji lub zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w takim przypadku praktyki będą organizowane przez podmiot prowadzący kształcenie i mogą odbywać się przez umożliwienie studentom lub uczestnikom studiów podyplomowych udziału w przygotowaniu i prowadzeniu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lekcji lub zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub ich obserwacji.


Nowe przepisy wejdą w życie 5 grudnia 2020 r.