+48 22 59 00 730

Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych

Konferencja naukowa „Zarządzanie kryzysowe w organizacji”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej organizowanej przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Jej tematem wiodącym jest „Zarządzanie kryzysowe w organizacji”.

Na ten ważny, aktualny i wielowątkowy obszar zamierzamy spojrzeć z kilku perspektyw:

1/ zachowań konsumentów
2/ sektorów (branż)
3/ przedsiębiorstw

Cel i tematyka konferencji:

Szczególnie interesujące wydają się zmiany, jakie zachodzą w tych trzech obszarach pod wpływem kryzysów zewnętrznych (katastrof naturalnych, pandemii, konfliktów zbrojnych, wojen). Konferencja pozwoli lepiej poznać skutki oraz mechanizmy przenoszenia się kryzysów zewnętrznych na zachowania i reakcje konsumentów, przedsiębiorstw, na systemy zarządzania przedsiębiorstwami – ich strategie rozwoju oraz konkurencji, na modele biznesowe, struktury własnościowe i organizacyjne, procesy zarządzania, systemy informacyjne, kulturę organizacyjną i zarządzanie ludźmi.

Konferencja stworzy także możliwość ukazania szerokiego spektrum odpowiedzi na kryzysy. Pozwoli wydobyć podobieństwa, ale i zróżnicowane reakcje na kryzysy zewnętrzne, dostarczy przykładów dobrych praktyk.

Konferencja jest pomyślana jako platforma wymiany wiedzy, doświadczeń oraz prezentacji wyników badań naukowych przedstawicieli środowisk naukowych w Polsce, ale także jako forma nawiązania kontaktów i zacieśnienia istniejących relacji, które mogą stać się podstawą przyszłych wspólnych badań.

Konferencja „Zarządzanie kryzysowe w organizacji” odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) w godzinach 10.00 – 16.00 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Wymagania edytorskie znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie pod adresem:

https://old.mans.org.pl/wydawnictwo/studia-spoleczne-2017/studia-spoleczne-instrukcje-dla-autorow

Ważne terminy:

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji przez nadesłanie formularza zgłoszeniowego do 20.04.2022 r. na adres aneta.parker@icloud.com

Zgłoszenie tytułu wystąpienia/artykułu wraz z krótkim opisem jego treści do 27.04.2022r. (na adres j.w)

Nadesłanie tekstów wystąpień/artykułów do 10.06.2022 r. (na adres j.w)

Przesłanie uczestnikom konferencji szczegółowego programu do 10.06.2022 r.

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

Skład Rady Programowej konferencji:

  • prof. WSM dr hab. Zbigniew Dworzecki, Przewodniczący Rady Programowej
  • prof. WSM dr hab. Czesława Christowa
  • prof. WSM dr hab. Alfreda Kamińska
  • dr Marzena Kacprzak
  • dr Agnieszka Król
  • prof. dr hab. Stanisław Marciniak
  • prof. dr hab. Maria Romanowska  
  • prof. dr hab. Teresa Słaby

Z serdecznymi pozdrowieniami

prof. WSM dr hab. Zbigniew Dworzecki
Kierownik Katedry Zarządzania
Przewodniczący Rady Programowej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS) w Warszawie (03-775), ul. Kawęczyńska 36. Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail będą wykorzystywane na potrzeby realizacji quizu pn. „Dopasuj studia do siebie” oraz celów reklamowych i marketingowych, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.
 
Dane mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom odpowiednich jednostek organizacyjnych MANS.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, możliwość uzyskania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, składając pisemne oświadczenie do Administratora.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane​.