+48 22 59 00 730

Stypendium

Stypendium programu Erasmus+ przyznaje się w celu zrealizowania w uczelni partnerskiej części określonego programu studiów prowadzących do uzyskania dyplomu uczelni macierzystej (wysyłającej).
Stypendium przyznawane w programie Erasmus+ ma charakter uzupełniający – jest przyznawane na pokrycie dodatkowych a nie całkowitych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą).

Wysokość grantu miesięcznego jest inna w każdym roku akademickim i jest uzależniona od kraju wyjazdu. Kraje podzielone są na 3 grupy według wytycznych Narodowej Agencji programu Erasmus+ i dokonanej przez nią analizy kosztów utrzymania w poszczególnych krajach.
Przekazanie stypendium studentowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy, którą student podpisuje z WSM przed wyjazdem do uczelni partnerskiej.

Stypendium zostanie wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.
Przy uzgadnianiu sposobu wypłaty stypendium uczelnia uwzględnia zalecenia Narodowej Agencji programu Erasmus+, aby część stypendium była wypłacona studentowi przed jego wyjazdem, a pozostała część – w ratach uzależnionych od długości pobytu. Ostatnia rata należnego stypendium zostanie wypłacona dopiero po powrocie studenta z uczelni partnerskiej i przedłożeniu wszystkich wymaganych przez uczelnię macierzystą dokumentów.

W trakcie pobytu na uczelni partnerskiej studentowi przysługuje prawo do pobierania stypendiów, które otrzymywał dotychczas w WSM (np. socjalne, za wyniki w nauce, etc.), bądź do tych, do których student nabył prawo przed wyjazdem. Student ma prawo również ubiegać się o stypendia krajowe po powrocie do uczelni macierzyst

Kontakt

 
Uczelniany Koordynator ds. Programu ERASMUS+:
dr Ireneusz Thomas 
 
Kontakt Koordynatora programu Erasmus+ MANS:
Telefon biuro: +48 22 59 00 779 
Mobile:+48 789235646
e-mail: erasmus@mans.org.pl – 24H
codziennie w biurze Programu Erasmus+ MANS, p. F111, (poniedziałek – czwartek) 8:00 -16:00
piątek: telefonicznie i online
sobota: studenci MANS z filii w Ciechanowie i Bełchatowie (telefonicznie, online, osobiście w uzgodnionych terminach).
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS) w Warszawie (03-775), ul. Kawęczyńska 36. Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail będą wykorzystywane na potrzeby realizacji quizu pn. „Dopasuj studia do siebie” oraz celów reklamowych i marketingowych, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.
 
Dane mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom odpowiednich jednostek organizacyjnych MANS.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, możliwość uzyskania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, składając pisemne oświadczenie do Administratora.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane​.