+48 22 59 00 730

Zasady wyjazdów na studia – Studenci

Kto, gdzie i na jakich zasadach może wyjechać

Dnia 11 grudnia 2013r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej podjęły decyzję ustanawiającą nowy program UE wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie Erasmus+.

Program Erasmus+ “wyjazd na studia”, realizowany w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, jest skierowany do studentów stacjonarnych i niestacjonarnych oficjalnie zarejestrowanych w MANS.
Student może wyjechać do uczelni partnerskiej, która ma podpisaną umowę bilateralną z jego macierzystym wydziałem w MANS.

Student ubiegający się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ musi spełnić następujące kryteria formalne:

  • w czasie całego pobytu w uczelni partnerskiej musi być zarejestrowany jako student MANS
  • musi być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia;
  • nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany.

Pobyt studenta w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca a 30 września danego roku akademickiego.
Pobyt studenta w uczelni partnerskiej nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Miesiąc należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy.
Uczelnia partnerska nie może żądać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne, opłaty za korzystanie z laboratoriów, bibliotek, itp.). Pobieranie pewnych opłat (ubezpieczenie, członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z kserokopiarki, itp.) jest dopuszczalne w tej samej wysokości i na takiej samej zasadzie, jaka obowiązuje studentów lokalnych.
Jeżeli student opłaca czesne za naukę w uczelni macierzystej jest zobowiązany do kontynuacji tych opłat w czasie pobytu w uczelni partnerskiej.

W programie Erasmus+ możliwe jest korzystanie z finansowania wyjazdów na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz.
Studenci będą mogli wyjechać na studia lub szkolenie za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów , niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące). W przypadku studiów jednolitych magisterskich student może otrzymać grant na wyjazdy nieprzekraczające 24 miesięcy.

Zespoł WSM

Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów.

Studenci MANS rekrutowani są na jeden semestr studiów . Ewentualne przedłużenia pobytu w uczelniach partnerskich są ustalane każdorazowo w danym roku akademickim.
Uczelnia decyduje o przedłużeniu pobytu studenta na stypendium przed upływem pierwotnie planowanego okresu pobytu. Decyzję podejmuje uczelnia macierzysta po uzyskaniu akceptacji uczelni/instytucji przyjmującej.

Przedłużenie nie może wykraczać poza okres obowiązywania umowy (tj. 30 września każdego roku akademickiego).


Realizacja wyjazdu na studia

Studium Języków Obcych

Każdy student zakwalifikowany na wyjazd ma zagwarantowane pełne zaliczenie okresu studiów zrealizowanego w uczelni partnerskiej i uznanie go za równoważny z okresem studiów w MANS. Sposób zaliczenia okresu studiów realizowanego poza uczelnią macierzystą wynika z uregulowań uczelnianych.

Dla każdego wyjeżdżającego w programie Erasmus+ studenta zostanie uzgodniony przed wyjazdem indywidualny program studiów do zrealizowania w uczelni partnerskiej w formie dokumentu Porozumienie o programie zajęć (Learning Agrement – LA).Dokument ten akceptują trzy strony: MANS, uczelnia partnerska i student.
Wszystkie zmiany wprowadzane do LA przez którąkolwiek ze stron wymagają potwierdzenia na piśmie. Wprowadzenie ewentualnych zmian powinno zostać zakończone w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu studenta do uczelni przyjmującej.
Do uznania osiągnięć studenta w zagranicznej uczelni partnerskiej będą stosowane procedury opracowane dla Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).Student jest zobowiązany do uzyskania w uczelni partnerskiej pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu studenta w tej uczelni oraz wykazu zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen w formie Wykazu zaliczeń (Transcript of Records – TR).

Jeżeli wszystkie uzgodnione w formie pisemnej w LA warunki zostaną przez studenta spełnione, okres studiów w uczelni partnerskiej zostanie mu uznany i potraktowany jako równoważny z odpowiednim okresem studiów w uczelni macierzystej. Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie zawarta pisemna umowa. W umowie tej zawarte będą postanowienia wyszczególnione w załącznikach do umowy zawartej przez Narodową Agencję i MANS.

Każdy student Erasmusa+ jest zobowiązany ubezpieczyć się (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.


Po powrocie z uczelni partnerskiej student jest zobowiązany:

  1. Dostarczyć zaświadczenie z uczelni partnerskiej potwierdzające okres pobytu studenta na stypendium
  2. Dostarczyć LA oraz ewentualne zmiany do LA podpisane przez instytucję przyjmującą;
  3. Dostarczyć załącznik do LA;/jeśli dotyczy/
  4. Dostarczyć wykaz zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen w formie „Wykazu zaliczeń (Transcript of Records – TR);
  5. Wypełnić Ankietę Stypendysty programu Erasmus+, dotycząca wiedzy i zadowoleni z wyjazdu. Pobrać
  6. Wypełnić test językowy OLS

Wszystkie zasady, z wyjątkiem tych, które odnoszą się do przyznanego stypendium, odnoszą się także do studenta, który spełniając wszystkie kryteria formalne i jakościowe, uczestniczy w wyjeździe, ale nie otrzymuje stypendium (student Erasmusa+ bez stypendium).


Kontakt

Uczelniany Koordynator ds. Programu ERASMUS+
dr Ireneusz Thomas
+48 22 59 00 779
mail: erasmus@mans.org.pl