+48 22 59 00 730

Dokumenty

ERASMUS POLICY STATEMENT 2021-2027 DEKLARACJA POLITYKI ERASMUS+ MENEDŻERSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W WARSZAWIE Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie jest niepubliczną instytucją szkolnictwa wyższego aktywnie zaangażowaną w działania finansowane przez Unię Europejską. Naszym celem jest udział oraz zwiększanie zaangażowania w programie Erasmus+ w latach 2021-2027. Dzięki posiadaniu karty ECHE będziemy mogli zacieśnić dotychczasową współpracę międzynarodową, jak i nawiązać nową współpracy w ramach w ramach Akcji Kluczowej KA1 - mobilność edukacyjna. Pragniemy korzystać z możliwości, jakie daje mobilność studentów na studia i na praktyki oraz mobilność kadry dydaktycznej i personelu administracyjnego w celach szkoleniowych. Jesteśmy świadomi, że studenci będą mogli korzystać zarówno z mobilności długoterminowych, jak i krótkoterminowych, które mogą być połączone z częścią wirtualną. Zgodnie ze swoją misją jesteśmy Uczelnią przyjazną dla studenta i troszcząca się o jego wszechstronny rozwój oraz wspierającą rozwój kadry, dbającą o jakość nauczania i zorientowaną na potrzeby rynku. Uczestnicząc w Programie Erasmus+ spodziewamy się wzmocnić nasz międzynarodowy profil, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Nasza misja jest w pełni zgodna z wartościami wyrażonymi w Karcie Erasmusa dla szkolnictwa wyższego ECHE, a jej postanowienia są przestrzegane we wszystkich aspektach naszej pracy, ponieważ stanowią one integralny element naszej polityki. Uczelnia realizując zasadę równych szans promuje ideę kształcenia każdego bez względu na płeć, religię, rasę i niepełnosprawność. Wymiana studentów jest istotną częścią transferu wiedzy. Aktywnie zachęcamy naszych studentów do spędzania czasu za granicą w ramach programu Erasmus+, zapewniamy uznawanie kwalifikacji zdobytych za granicą podczas studiów i szkoleń, promujemy wśród naszych uczniów naukę angielskiego oprócz ich języka ojczystego; poprzez różnorodne programy wsparcia (m. in. stypendia) dążymy do umożliwienia dostępu do wysokiej jakości edukacji oferowanej przez nasz uniwersytet, niezależnie od pochodzenia społeczno-ekonomicznego naszych studentów.