+48 22 59 00 730

Praktyki studenckie Erasmus+

Najważniejsze informacje:

Z programu Erasmus+ wspierane są staże za granicą odbywane przez studentów MANS w Warszawie (na poziomie licencjatu lub magisterium). Staż taki mogą również odbyć absolwenci, którzy niedawno ukończyli studia. Podczas stażu za granicą w ramach Erasmusa+ możesz nie tylko poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, językowe i międzykulturowe, ale także zdobyć tzw. soft skills, które są bardzo cenione przez pracodawców, oraz wykształcić w sobie zmysł przedsiębiorczości. Dodatkowo System wsparcia językowego OLS online Erasmus+ pomoże Ci nauczyć się języka potrzebnego podczas stażu.

Oferta staży jest dostępna dla studentów zarejestrowanych w instytucjach szkolnictwa wyższego posiadających Kartę Erasmusa+ dla szkolnictwa wyższego. Staż musi być adekwatny z punktu widzenia kierunku studiów i rozwoju osobistego oraz, w miarę możliwości, być zintegrowany
z programem studiów. Staż można odbyć w dowolnej organizacji w jednym z krajów uczestniczących w programie Erasmus+ (z wyjątkiem instytucji, organów i agencji UE).

Baza praktyk

Q&A

Zasady realizacji praktyk zagranicznych Erasmus+

Student Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie oraz przyjmująca organizacja lub przyjmujące przedsiębiorstwo musicie podpisać porozumienie o programie stażu, które zagwarantuje przejrzyste i skuteczne przygotowanie wymiany zagranicznej. Dokument ten określa prawa i obowiązki wszystkich stron, szczegółowy program stażu oraz informacje o ubezpieczeniu i o tym, w jaki sposób uznany zostanie staż odbyty za granicą. Student otrzyma kartę studenta programu Erasmus+, która będzie określać Twoje prawa i obowiązki podczas stażu za granicą.

Przyjmująca organizacja lub przyjmujące przedsiębiorstwo wyśle Tobie i Twojej uczelni świadectwo odbycia stażu, zazwyczaj w ciągu pięciu tygodni od zakończenia stażu. Twoja uczelnia macierzysta musi uznać Twój staż za granicą, zgodnie z tym, do czego się zobowiązała w porozumieniu o programie stażu i bez narzucania dodatkowych wymogów.

Jeśli Twoja uczelnia znajduje się w kraju uczestniczącym w programie, informacja zawarta w świadectwie odbycia stażu powinna również zostać umieszczona w Suplemencie do dyplomu). Nie dotyczy to absolwentów, którzy powinni zadbać o wpisanie stażu w dokumencie Europass Mobility dotyczącym mobilności (https://europa.eu/europass/pl/europass-mobility)

Wsparcie finansowe praktyk:

Student może uzyskać dofinansowanie z programu Erasmus+ na koszty podróży i utrzymania,
w przypadku staży dostępne jest też dodatkowe wsparcie finansowe. Wysokość takiego dofinansowania może być różna w zależności od różnicy poziomu kosztów utrzymania w Twoim kraju ojczystym i w kraju, do którego wyjeżdżasz, liczby studentów ubiegających się o dofinansowanie, odległości dzielącej obydwa kraje oraz dostępności innych form pomocy finansowej. W programie przewidziano dodatkowe wsparcie dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub pochodzących z najbardziej oddalonych krajów uczestniczących lub ich regionów.

Wysokość dofinansowania i stawki ryczałtowe stosowane przy wymianach między krajami uczestniczącymi w programie a krajami partnerskimi są publikowane w Przewodniku po programie Erasmus+. Zarówno studenci otrzymujący dofinansowanie, jak i studenci nieotrzymujący go muszą podpisać umowę finansową określającą czas trwania pobytu, wysokość dofinansowania oraz inne prawa i obowiązki. 

FRSE:

Oferty praktyk i staży zagranicznych:

  1. https://www.esn.pl/pl/news/jak-wyjecha%C4%87-na-praktyki-w-ramach-programu-erasmus
  2. https://erasmusintern.org/
  3. http://www.praxisnetwork.eu/practical-information/for-the-students
  4. https://www.leo-net.org/ , https://leonet.joeplus.org/en/
  5. https://www.esaa-eu.org/

Obowiązkowe ubezpieczenie: NFZ Karta EKUZ Dobrowolna rejestracja wyjazdu: https://odyseusz.msz.gov.pl/