+48 22 59 00 730

Wydział Pedagogiki i Psychologii

VII Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Vitruvian Man W poszukiwaniu metody pt. Jakość życia w teorii, badaniach i analizach

Katedra Pedagogiki MANS w Warszawie zaprasza serdecznie do udziału w VII Międzynarodowej konferencji tematycznej, która odbędzie się 18 maja 2024 roku.  Edycja VII konferencji otrzymuje przymiotnik Konferencja Międzynarodowa. Będzie miała charakter hybrydowy na platformie TEAMS oraz stacjonarnie w siedzibie MANS. Partnerem Konferencji jest Wydział Humanistyczny Akademii Finansów i Biznesu Vistula Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Towarzystwo Naukowe Educare w Pułtusku.

      Organizatorzy konferencji, planują dyskusję na temat problematyki jakości życia i metod badania tego zagadnienia, które trudno objąć statystycznie, jakościowo z kolei jest ogromnie zróżnicowane i zniuansowane by jednoznacznie do niego się odnieść.   

Problematyka z jaką chcemy się zmierzyć obejmować będzie zróżnicowanie międzypokoleniowe w podejściu do jakości życia, elementy pojęcia jakość życia oraz kwestie metodologiczne badania tej przestrzeni życia indywidualnego i grupowego w zakresie pedagogicznych, psychologicznych oraz kulturowych płaszczyzn zróżnicowania. Organizatorzy konferencji proponują rozważania w różnorodnych formułach tematycznych. To także możliwość przedstawienia „widzenia współczesnego świata” przez młodych pedagogów skupionych wokół Koła Młodych Pedagogów MANS oraz Socjologicznego Koła WSM. Będzie to także oczywiście możliwość wymiany doświadczeń między młodymi adeptami sztuki naukowo – badawczej i doświadczonymi badaczami. 

Cele Konferencji

Przybliżenie bardzo szerokiej problematyki  jakości życia jednostek i grup, a także systemu aksjologicznego we współczesnej sytuacji społeczno-politycznej. Jako organizatorzy będziemy chcieli skupić się na nowej sytuacji w przestrzeni społecznej, która obok tragedii pandemii oraz wojny w Ukrainie „przeorganizowała” współczesne pojmowanie jakości życia szczególnie z uwzględnieniem sytuacji granicznych, których doświadczamy coraz więcej w naszej codzienności. Codzienność spowodowała powstanie szerokiego spektrum zróżnicowania i podziałów społecznych oraz dychotomii – także w zakresie międzypokoleniowego pojmowania jakości życia, w tym także celów życiowych jednostek. Istotne w tym kontekście jest wyniesienie doświadczeń i wiedzy na przyszłość.

Konferencja jest elementem cyklicznego projektu metodologicznego realizowanego przez Katedrę Pedagogiki Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

Problematyka konferencji

  1. Jakość życia i jego niuanse,
  2. Badania społeczne, pedagogiczne, psychologiczne, antropologiczne w zakresie tematyki jakości życia z uwzględnieniem  wzrostu heterogeniczności i multikulturowości społeczeństwa,
  3. Systemy wartości i jakość życia,
  4. Kształtowanie metod badawczych w zróżnicowanym kulturowo społeczeństwie.
  5. Międzynarodowa forma konferencji także wpływa na charakter możliwej debaty o zróżnicowanych podejściu do jakości życia w różnych społeczeństwach, gospodarkach  i kulturach.    

Jako organizatorzy jesteśmy otwarci na nowe kwestie i propozycje uczestników.  

Komitet organizacyjny

  • Prof. dr hab. Włodzimierz Rudenko, MANS
  • Dr Roland Dobrzeniecki – Łukasiewicz, MANS
  • Dr Izabela Kust – Dziekan Wydziału pedagogiki i Psychologii MANS
  • Aleksandra  Pędziak Socjologiczne Koło Naukowe
  • Wioletta Gajewska Koło Młodych Pedagogów MENTOR
  • Agata Władzińska Koło Młodych Pedagogów MENTOR
  • Dawid Gajdziński – Socjologiczne Kolo Naukowe MANS
  • Daria Krawczyk – Socjologiczne Kolo Naukowe MANS
  • Aneta Wojciechowicz – Socjologiczne Kolo Naukowe MANS
  • Ihor Sliniavskyi, MANS

Komitet naukowy

  • Prof. dr hab. Włodzimierz Rudenko, MANS

  • Prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk MANS

  • Prof. dr hab. Zdzisław Sirojć, MANS

  • Prof. dr hab. Maciej Kołodziejski, UMK

  • Dr Anna Kozłowska, SGH

  • Dr Joanna Michalak Dawidziuk MANS

  • Dr Izabella Kust MANS

  • Dr Roland Dobrzeniecki – Łukasiewicz MANS

  • ze strony zagranicznych instytucji

  • Prof. dr hab. Ihor Voitovych Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równem 
  • mgr Svitlana Timofieieva Organizacja Pozarządowa „Ręka wsparcia” Krzywy Róg,  Ukraina.

Program konferencji

Agenda konferencji przedstawiona zostanie po uzyskaniu wszystkich zgłoszeń. Konferencja planowana na jeden dzień. Planujemy główne wystąpienia w jednej sesji plenarnej, w sytuacji większej ilości uczestników stworzone zostaną sesje tematyczne. Organizatorzy przewidują 15 minutowe wystąpienia.

      – Program konferencji zostanie udostępniony w najbliższym czasie